Beschermingsbewind

Beschermingsbewind is de belangrijkste taak van Bilanciobudget rayon Rijnmond.

De RechtspraakDe medewerkers van Bilanciobudget rayon Rijnmond zijn (uitvoerend) bewindvoerder meerderjarigenbewind, beschermingsbewindvoerder of kortweg bewindvoerder. Een bewindvoerder wordt door de kantonrechter benoemd en is verantwoordelijk voor de financiële besluitvorming van onder beschermingsbewind gestelde cliënten. Beschermingsbewind is een wettelijke beschermingsmaatregel, bedoeld om (alleen) het vermogen en inkomen van cliënten te beschermen.

Beschermingsbewind is alleen bedoeld voor mensen die door hun fysieke of mentale gesteldheid tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun eigen financiële belangen te behartigen. Deze onderbewindstelling komt veelal ook tot stand na overleg met en advies van een hulpverlenende organisatie, werkgever of familie die u doorverwijst. Een kantonrechter beslist uiteindelijk of de cliënt onder beschermingsbewind komt te staan.

De hoofdtaak van een beschermingsbewindvoerder is het beheren van alles wat onder bewind is gesteld. Dat wil zeggen, dat hij ervoor moet zorgen dat alles wat onder beschermingsbewind is gesteld in stand blijft en goed wordt beheerd. Bovendien moet hij er de administratie over voeren. Zo moet geld goed worden belegd, rente op tijd worden bijgeschreven en b.v. een huis op tijd worden geschilderd. Tot de gewone werkzaamheden tijdens het bewind behoort ook het regelen van de financiële huishouding van de betrokkene. Hieronder valt bijvoorbeeld belastingaangifte doen, maar ook het aanvragen van (bijzondere) bijstand, huurtoeslag of een persoonsgebonden budget (PGB). De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd: start, inventarisatie, beheer en oplossing problemen en de beëindiging van de bewindvoering.

In de praktijk regelt een bewindvoerder alleen bescherming van het vermogen en de inkomsten en uitgaven van de cliënt. Wanneer de cliënt ook niet meer in staat is om zijn belangen te behartigen en zichzelf wettelijk te vertegenwoordigen wordt er ook een mentor aangewezen. Een cliënt kan dus zowel een beschermingsbewindvoerder als een mentor hebben. In het verleden kwam het voor dat die taken bij één persoon werden belegd, maar zeker na de verscherping van de regels komt het nog zelden voor dat één persoon zowel beschermingsbewindvoerder als mentor is van een cliënt.

De Kantonrechter controleert de beschermingsbewindvoerder: Hij is de enige die een beschermingsbewind kan opstarten en beëindigen. Een beschermingsbewind wordt uitgesproken voor onbepaalde tijd, maar minstens één keer per jaar legt de beschermingsbewindvoerder verantwoording af aan de Kantonrechter door het overleggen van een Rekening en Verantwoording en minstens 1 keer in de 5 jaar wordt een beschermingsbewind officieel geëvalueerd door de Kantonrechter.

Daarnaast is het ook van belang om te melden dat een beschermingsbewindvoerder geen schuldsaneringsbewindvoerder of te wel de bewindvoerder WSNP is. Een bewindvoerder WSNP heeft geheel andere taken. Voor alle duidelijkheid, waar op deze pagina of elders op deze webstek wordt gesproken over bewindvoerder wordt dus de beschermingsbewindvoerder bedoeld.

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie over beschermingsbewind vindt u ook in het document Aanbevelingen-meerderjarigenbewind-Concept-08-11-2015 vastgesteld door het LOVCK op 15 december 2015.
De wetteksten over beschermingsbewind zijn te vinden op een aparte pagina.